- presented by ..::Stracker::..
Inqilis dilinde Rus dilinde
Qanunlar Fərmanlar Bölmələr
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi

Vətəndşlrın hüquq və zdlıqlrını pzn qərr və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikyət dilməsi hqqınd

zərbycn Rspubliksının Qnunu
Bu Qnun zərbycn Rspubliksının Knstitusiysı və zərbycn Rspubliksının tərəfdr çıdığı bynəllq müqvilələrlə təsbit dilmiş zərbycn Rspubliksı vətəndşlrının hüquq və zdlıqlrını pzn qərr və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikyət dilməsi qydlrını müəyyənləşdirir, hblə vətəndşlrın hüquq və zdlıqlrının məhkəmə tə`mintı ilə əlqədr yrnn münsibətləri tənzimləyir.
ddə 1. əhkəməyə mürciət tmək hüququ
Dövlət rqnlrının və yrli özünüidrə rqnlrının, müəssisələrin, idrələrin və təşkiltlrın, ictimi birliklərin, vəzifəli şəslərin qərr və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində öz hüquq və zdlıqlrını pzulmuş hsb dən zərbycn Rspubliksının hər bir vətəndşının məhkəməyə mürciət tmək hüququ vrdır.
Əcnəbilər və vətəndşlığı lmyn şəslər zərbycn Rspubliksının tərəfdr çıdığı dövlətlərrsı müqvilələrdə bşq qyd nəzərdə tutulmmışdırs, bu Qnunl müəyyənləşdirilmiş qydd müvfiq məhkəməyə mürciət də bilərlər.
ddə 2. Şikyətin vrilməsi qydsı
Vətəndş nun hüquq və zdlıqlrını pzn qərrlr və hərəkətlər (hərəkətsizlik) brəsində birbş məhkəməyə və y tblik qydsınd yurı dövlət rqnlrın və yrli özünüidrə rqnlrın, müəssisələrə, idrələrə və təşkiltlr, ictimi birliklərə, vəzifəli şəslərə şikyətlə mürciət də bilər.
Dövlət rqnlrının və yrli özünüidrə rqnlrının, müəssisələrin, idrələrin və təşkiltlrın, ictimi birliklərin, vəzifəli şəslərin qrrlrındn və hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) vətəndşlrın şikyətlərinə məhkəmə tərəfindən zərbycn Rspubliksının qnunvriciliyinə uyğun lrq bılır.
blik qydsınd yurı rqn şikyətə 1 ydn gc lmyn müddətdə bmlı, şikyətə bılmsının nəticəsi brədə həmin rqnın rəhbərliyi vətəndş yzılı cvb vrməlidir.
əhkəməyə şikyət hüquq və zdlıqlrı pzulmuş vətəndş və y nun qnuni nümyəndəsi tərəfindən, hblə vətəndşın hişi ilə ictimi birliyin və y əmək kllktivinin nümyəndəsi tərəfindən vrilə bilər.
Şikyət, qərrlrındn və y hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikyət dilən rqnın və y vəzifəli şəsin lduğu yrin məhkəməsinə vrilir.
Hərbi qulluqçulr hərbi vəzifəli şəslərin və hərbi idrətmə rqnlrının nlrın hüquq və zdlıqlrını pzn qərr və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) brəsində bu mddədə nəzərdə tutulmuş qydd məhkəməyə şikyət də bilərlər.
ddə 3. Qnunun tətbiq dirəsi
zərbycn Rspubliksı Knstitusiy əhkəməsinin müstəsn səlhiyyətinə id ln, yud zərbycn Rspubliksının qnunvriciliyində qərr və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) şikyət vrilməsinin digər qydlrının nəzərdə tutulduğu hllr istisn lmql, vətəndşın hüquq və zdlıqlrının pzulmsın səbəb ln bütün qərr və hərəkətlərlə (hərəkətsizliklə) bğlı şikyətlərə bu Qnunl müəyyən dilmiş qydd bılır.
ddə 4. əhkəmə qydsınd şikyət vrilə bilən qərrlr və hərəkətlər (hərəkətsizlik)
Vətəndş dövlət rqnlrının və yrli özünüidrə rqnlrının, müəssisələrin, idrələrin və təşkiltlrın, ictimi birliklərin, vəzifəli şəslərin nun hüquq və zdlıqlrını pzn, hüquq və zdlıqlrının həyt kçirilməsinə mn ln qərr və hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən), hblə blə qərrlrın və hərəkətlərin qəbul dilməsi üçün əss lmuş rəsmi infrmsiydn məhkəməyə şikyət tmək hüququn mlikdir.
Vətəndşın hüquq və zdlıqlrın bilvsitə tə`sir dən sənəd və mtrillrd ln infrmsiy üçün qnunvricilikdə məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmmışdırs, nun blə sənəd və mtrillrl tnış lmq hüququnu tə`min tmək üçün vəzifəli şəslər həmin sənəd və mtrillrı vətəndş təqdim tməyə brcludurlr.
Rəsmi infrmsiy yzılı və y şifhi frmd ln, vətəndşlrın hüquq və zdlıqlrının həyt kçirilməsinə tə`sir dən və həmin infrmsiynın müəyyənləşdirilmiş müəllifi kimi hərəkətlər dən (qərrlr qəbul dən) dövlət rqnlrının, yrli özünüidrə rqnlrının, müəssisələrin, idrələrin və təşkiltlrın, ictimi birliklərin, vəzifəli şəslərin ünvnın təqdim lunn lə mə`lumtlrdır ki, nlr məhkəmə tərəfindən hərəkətlərin dilməsi (qərrlrın qəbul lunmsı) üçün əss syılır.
ddə 5. əhkəməyə şikyətlə mürciət dilməsi müddətləri
əhkəməyə şikyətlə mürciət dilməsinin şğıdkı müddətləri vrdır:
* hüquq və zdlıqlrının pzulmsının vətəndş mə`lum lduğu gündən üç y kçənədək;
* şikyətin tə`min dilməməsi brədə yurı rqn və y vəzifəli şəs tərəfindən yzılı cvbın vrildiyi gündən bir y kçənədək.
zərbycn Rspubliksının qnunvriciliyində bşq müddət nəzərdə tutulmmışdırs, vətəndş şikyətin vrildiyi gündən bir y müddətində n cvb lmdıqd bu müddətin tmm lduğu gündən bir y kçənədək.
Şikyətin vrilməsi müddəti üzürlü səbəbdən ötürülübsə, həmin müddət məhkəmə tərəfindən bərp lun bilər.
Bu Qnunun 4-cü mddəsində nəzərdə tutulmuş şikyət dilən qərrlr, hərəkətlər (hərəkətsizlik) və nlrın nəticələri hqqınd mə`lumtlrın əldə dilməsinə çətinlik törədən bütün hllr üzrlü səbəb syılır.
ddə 6. Şikyətə dir məhkəmə qətnməsi
əhkəmə şikyətə bılmsının nəticələri brədə qətnmə çırır.
əhkəmə şikyətin əsslı lduğunu müəyyənləşdirdikdə şikyət dilən qərrlrı və hərəkətləri qnunsuz hsb dir, vətəndşlr brəsində tətbiq dilən məs`uliyyət tədbirlərini ləğv dir, nlrın pzulmuş hüquq və zdlıqlrını bərp dir, hblə dövlət rqnlrının və yrli özünüidrə rqnlrının, müəssisələrin, idrələrin və təşkiltlrın, ictimi birliklərin, vəzifəli şəslərin, vətəndşlrın hüquq və zdlıqlrını pzn qərrlrı və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə bğlı nlrın məs`uliyyətini müəyyənləşdirir.
Əgər məhkəmə şikyət dilən qərrlrı və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) qnuni hsb dərsə, yə`ni vətəndşın hüquq və zdlıqlrının pzulmsı kimi qiymətləndirməzsə, şikyətin tə`min dilməməsi brədə qətnmə çırır.
zərbycn Rspubliksının qnunvriciliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qydd məhkəmənin qərrındn yurı məhkəməyə şikyət vrilə bilər.
ddə 7. əhkəmə qərrının icrsı
Dövlət rqnlrı və yrli özünüidrə rqnlrı, müəssisələr, idrələr və təşkiltlr, ictimi birliklər, vəzifəli şəslər üçün qüvvəyə minmiş məhkəmə qərrının icrsı məcburidir.
əhkəmənin qərrı qüvvəyə mindiyi gündən ən gci n gün kçənədək qərrlrındn və hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikyət dilən rqnlr və y vəzifəli şəslərə, hblə vətəndşlr göndərilir.
əhkəmə qərrının lındığı gündən ən gci bir y kçənədək qərrlrındn və hərəkətlərindən şikyət dilən rqnlr və y vəzifəli şəslər həmin qərrın icrsı brədə məhkəməyə və vətəndş mə`lumt vrməlidirlər.
əhkəmənin qərrı icr dilmədiyi hld, məhkəmə zərbycn Rspubliksının qnunvriciliyi ilə nəzərdə tutulmuş qydd müvfiq tədbirlər görür.
ddə 8. Şikyətə bılmsı ilə əlqədr məhkəmə ərcləri
Şikyətin tə`min dilməsindən imtin lunmsı brədə qərr qəbul dildikdə, şikyətə bılmsı ilə əlqədr məhkəmə ərclərini vətəndş ödəyir.
əhkəmə, şikyət lunn qərrlrı və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) qnunsuz hsb tdikdə isə, bu ərclər müvfiq lrq dövlət rqnlrının və y yrli özünüidrə rqnlrının, müəssisələrin, idrə və təşkiltlrın, ictimi birliklərin, vəzifəli şəslərin vəsiti hsbın ödənilir.
Qərrlrın və hərəkətlərin qnuni lduğun bmyrq, əgər vətəndşın tblik qydsınd yurı rqn vrdiyi şikyətə cvb vrilməmişdirsə, yud bu Qnunun 5-ci mddəsində nəzərdə tutuln müddət pzulmql cvb vrilmişdirsə, məhkəmə ərclərinin ödənilməsi məhkəmə tərəfindən dövlət rqnlrının və y yrli özünüidrə rqnlrının, müəssisələrin, idrələrin və təşkiltlrın, ictimi birliklərin, vəzifəli şəslərin öhdəsinə qyulur.
əhkəmə vətəndşın məhkəmə ərclərinin ödənilməsindən qismən və y tm zd dilməsi brədə qərr qəbul də bilər.
ddə 9. Bu Qnunun tələblərini pzmğ görə məs`uliyyət
Bu Qnunun tələblərini pzn şəslər zərbycn Rspubliksının qnunvriciliyi ilə nəzərdə tutulmuş qydd məs`uliyyət dşıyırlr.
ddə 10. Qnunun qüvvəyə minməsi
Bu Qnun dərc dildiyi gündən qüvvəyə minir.
zərbycn Rspubliksının Przidnti
Hydər ƏLİYV.
Bkı şəhəri, 11 iyun 1999-cu il..
682-IQ.
"zərbycn" qəztində dərc dilmişdir (18 iyul 1999-cu il, 161).
Vətəndşlrın hüquq və zdlıqlrını pzn qərr və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikyət dilməsi hqqınd

(c) Qanun.tk 2

Saytın  Yenilikləri:
02.05.02 Saytın dizaini yenidən deyişilib
10.04.02 Saytın dizaini deyişilib
10.04.02 azərbaycaningilis dillərinde versiyalar hazırlanıb
10.04.02 Saytda yeni bölməsi hüquqi Məqalələr
31.03.02 saytın rəsmi açılışı
Fontlar
Designed by Stracker © 2010
All rights reserved